Biểu mẫu đăng ký phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AF11.01. Phụ lục A - Danh mục phép thử đăng ký công nhận
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AF11.01. Phụ lục B - Danh mục phép hiệu chuẩn đăng ký công nhận
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AF11.01. Phụ lục C - Phạm vi hiệu chuẩn nội bộ
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AF11.01. Phụ lục D - Thông tin bổ sung
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AF11.01. Đơn đăng ký công nhận
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AFL01.01. Phiếu theo dõi các chương trình thử nghiệm thành thạo
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AFL01.02. Phiếu hỏi
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved