Tài liệu áp dụng cho phòng giám định

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AP01. Qui đinh chung về công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP02. Thủ tục khiếu nại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP03. Thủ tục yêu cầu xem xét lại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
API01. Thủ tục đánh giá công nhận tổ chức giám định
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AG01. Hướng dẫn sử dụng logo và dấu công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AG03. Quan hệ giữa Văn phòng Công nhận chất lượng và các tổ chức liên quan
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AGI02. Hướng dẫn phân loại hoạt động giám định
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AGI03. Quy định về phí đánh giá công nhận tổ chức giám định
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AGI05. Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17020:2012 cho hoạt động công nhận tổ chức giám định
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
APL02. Chính sách về liên kết chuẩn đo lường
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved