Tài liệu áp dụng cho phòng thí nghiệm

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
APL01. Thủ tục đánh giá công nhận phòng thí nghiệm
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP03. Thủ tục yêu cầu xem xét lại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP02. Thủ tục khiếu nại
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AG03. Quan hệ giữa Văn phòng Công nhận chất lượng và các tổ chức liên quan
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AGL 03. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Hoá
06/01/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AG01. Hướng dẫn sử dụng logo và dấu công nhận
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AGL 04. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Sinh
06/01/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AGL 09. Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Dược
06/01/2017
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AGL01. Phân loại lĩnh vực thử nghiệm/ hiệu chuẩn
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
AGL10. Quy định về chi phí đánh giá công nhận phòng thí nghiệm
10/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
APL02. Chính sách về liên kết chuẩn đo lường
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
APL03. Chính sách về thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng
21/06/2016
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved