Tìm kiếm tổ chức chứng nhận

Tìm kiếm tổ chức chứng nhận

Số VICAS Tên tổ chức chứng nhận Lĩnh vực Tỉnh,TP Địa điểm công nhận
001 Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

002 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

004 Chứng nhận sản phẩm TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

005 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

006 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

007 Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

009 Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

010 Chứng nhận sản phẩm TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

011 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

012 Chứng nhận sản phẩm Lâm Đồng

Lâm Đồng

013 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường Hà Nội

Hà Nội

014 Hệ thống quản lý chất lượng Đà Nẵng

Đà Nẵng

015 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

016 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

017 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Đà Nẵng

Đà Nẵng

018 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

019 Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

020 Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường Hà Nội

Hà Nội

021 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Đà Nẵng Đà Nẵng
022 Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường Hà Nội

Hà Nội

024 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

025 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường Đà Nẵng

Đà Nẵng

026 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Hải Phòng

Hải Phòng

027 Chứng nhận sản phẩm TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

028 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

029 Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

030 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Lào Cai

Lào Cai

032 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Đà Nẵng

Đà Nẵng

033 Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Cà Mau

Cà Mau

034 Chứng nhận sản phẩm TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

035 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng, Hệ thống quản lý môi trường Đà Nẵng

Đà Nẵng

036 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng Đắc Lắc

Đắc Lắc

037 Hệ thống quản lý chất lượng Phú Yên

Phú Yên

038 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

039 Hệ thống quản lý chất lượng Hà Nội

Hà Nội

040 Chứng nhận sản phẩm TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

041 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

042 Chứng nhận sản phẩm TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

043 Chứng nhận sản phẩm Bắc Ninh, Lào Cai, TP Hồ Chí Minh

Bắc Ninh, Lào Cai, TP Hồ Chí Minh

044 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

045 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

046 Chứng nhận sản phẩm Hải Phòng

Hải Phòng

047 Chứng nhận sản phẩm TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

048 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

049 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, Hệ thống quản lý chất lượng TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

050 Chứng nhận sản phẩm, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm Cần Thơ

Cần Thơ

051 Chứng nhận sản phẩm Gia Lai

Gia Lai

052 Chứng nhận sản phẩm Hà Nội

Hà Nội

© 2016 by BoA. All right reserved